Добре дошли в Атера Бизнес Дивелъпмънт!
 • bg

Условия на ползване

Общи условия на ползване

Настоящата електронна страница е собственост на „ Атера Бизнес Дивелъпмънт“ ЕООД

ЕИК:  204498647, с адрес на управление: ул. Риккардо Ваккарини 10в

 

Наричанo по-нататък за краткост Дружество

И

Потребителят на страницата и предлаганите услуги, наричан по-нататък за краткост

Потребител.

 1. Предмет на настоящите Общи условия се явява използването на електронната страница, наричана за краткост сайт и предлаганите чрез нея информация и услуги, както и произтичащите от това права, ограничения и отговорности на Дружеството и Потребителите.
 2. Всеки Потребител е обвързан да се съобразява с правилата на настоящите Общи условия при влизането, използването и до напускането на сайта, като безусловно се съгласява и приема да ги спазва. В случай, че Потребителят е частично или напълно несъгласен с изброените по-долу условия, той се въздържа от ползване на предложените информация и услуги.
 3. Всяко изменение на настоящите  Условия ще бъде обявявано на Страницата и в случай че Потребителят продължи да използва страницата  след обявяването на такава промяна, то той с тези си действия потвърждава своето съгласие  да бъде обвързани от така промяната на Общите условия.
 4. Информация за предлаганото съдържание и услуги

Дружеството предоставя информация и услуги с цел подобряване на уменията на Потребителя в сферата на управлението на бизнеса, включително:

 • самостоятелни разработки по теми, свързани със стопанското управление на предприятието и усъвършенстване на уменията на ръководния екип;
 • професионално побрана информация от външни източници по тези и свързани теми;
 • наръчници и работни инструменти за свободно ползване;
 • услуги за усъвършенстване на уменията на Потребителите, в това число единични и периодични индивидуални и групови срещи, лекции, семинари, тематични работни групи и пр. по разнообразни свързани с проекта теми;
 • други
 1. Търговско предложение

Цените на всички комуникирани през сайта услуги са посочени в български лева без  ДДС. Начин на плащане на таксите за участие в индивидуалните и груповите програми–  по банков път, до 3 работни дни преди началото на съответната сесия. Данни за превода на таксата :

„ Атера Бизнес Дивелъпмънт“

Обединена Българска Банка

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG72UBBS80021056452540

Участието се счита за потвърдено след получаване на плащането или копие от платежното нареждане по емайла, посочен на страница „Контакти“.

„Атера Бизнес Дивелъпмънт“ има право да насрочи нова дата на провеждане на груповите сесии, в случай на запълване на допустимия брой участници, или в случай че не бъдат събрани достатъчно такива, за обявените вече дати.

 1. Права на Дружеството

Доставчикът има право да осъвременява и променя съдържанието, публикувано на сайта и в настоящите Общи условия, по всяко време и без предизвестие. За актуална се счита текущата версия.

Доставчикът има право да ограничава частично или изцяло, временно или постоянно достъпа до информация, предоставена на сайта.

Доставчикът има право да препраща към външни източници на информация и към други електронни страници, независимо дали са собственост на други свързани лица или на трети независими лица. Доставчикът не носи отговорност за актуалността и изчерпателността на съдържанието на тези страници. Условията за ползването на външната информация са предмет на Общите условия на съответните страници.

Доставчикът има право да актуализира и променя темите, съдържанието, графиците, цените и условията за провеждане на индивидуалните, груповите срещи, семинарите и работните групи, с цел пълноценното им протичане. Доставчикът има ангажимент да информира надлежно и своевременно заинтересованите Потребители за настъпилите промени.

 1. Ограничаване на отговорността на Дружеството

Предоставената на сайта информация е обща и не се третира като безусловно напътствие за вземане на конкретни решения за бизнеса или личния живот на Потребителя. В този смисъл, той не следва да предявява претенции към Дружеството за претърпени вреди (имуществени и други), в следствие на предприети действия, описани в сайта.