Добре дошли в Атера Бизнес Дивелъпмънт!
 • bg
 • en

Услуги

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ

Помагаме на компаниите да определят стратегията си и  да вземат информирани решения, осигурявайки подкрепа в целия процес на дефиниране и изпълнение на стратегията, в това число:

 • Стратегическо планиране
 • Определяне / коригиране на бизнес модела
 • Корпоративна мисия, визия, ценности

ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ

Обхваща систематизиране и анализиране на информацията, тактическо планиране на бизнеса, проследяване на резултатите и корекции в плана до постигане на устойчиви резултати. Дава яснота на екипа относно общата цел и го фокусира върху систематична и последователна работа по достигането й. Включва:

 • Разработване на система за годишно бюджетиране и прогнозиране, съобразена със спесификите на компанията
 • Определяне на годишните приоритети
 • Изготвяне на план за действие с цел постигане на целите
 • Проследяване на изпълнението на планираните стъпки и корективни мерки

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

Наша основна цел е да повишим конкурентноспособността на нашите клиенти и да осигурим устойчив ръст и ефективност на работа чрез:

 • Помощ при позициониране на пазара
 • Оптимизиране на продуктово портфолио, ценова и промоционална политика, маркетингов план
 • Подкрепа в търговски преговори
 • Подкрепа при навлизане на чужди пазари

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ

Организационната структура и процесите имат огромно значение за ефективността на управление на организацията. Ние подпомагаме компаниите за:

 • Създаване / адаптиране на фирмена органиграма, с ясно дефинирани роли и отговрности на служителите
 • Привеждане на индивидуалните цели в съответствие със стратегическите за компанията
 • Избор на показатели за представяне и разработване на система за тяхното проследяване
 • Система за оценка и заплащане според индивидуалните резултати на служителите
 • Оптимизиране на бизнес процесите и организацията на работатата за по-бързи и правилни решения.